ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Az Young Folks Kft. (a továbbiakban: „Adatkezelő”) az alábbi tájékoztatást nyújtja azon személyek személyes adatainak kezeléséről, akiknek a személyes adatai a Young Folks Kft. által üzemeltetett www.parkapcsolati-tanacsadas.hu honlapon keresztül az Adatkezelőhöz eljutnak.

Jelen tájékoztatás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen (a továbbiakban: Infotv.) és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 (EU) rendeleten (a továbbiakban: Rendelet) alapul.

Mielőtt hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez, figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatást!

I. Az Adatkezelő és képviselőjének kiléte és elérhetőségei

Az Adatkezelő

neve: Young Folks Kft.

székhelye: 1025 Budapest, Szemlőhegy u.26/b

nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszékcégjegyzékszám: 01-09-886492

adatvédelmi képviselője: Ferjancsik Ágnes

elérhetősége: 06309662088

II. A személyes adatok kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelő az érintettek adatait abból a célból kezeli, hogy esetenként hírlevelet küldjön, illetve a megadott telefonszámon az érintettel a kapcsolat felvegye.

Az Adatkezelő az adatokat az érintett hozzájárulása alapján kezeli, melyet az érintettek az Adatkezelő részére adnak meg.

A személyes adatok kezelésének időtartama az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, illetve az általa megadott telefonszámot, a megadást követő 2 hónapig. Az adatkezelés időtartamának lejártát követő napon az Adatkezelő a személyes adatokat – a jogszabályi kereteken belül – megsemmisíti.

III. Az érintett személyes adatok kategóriái

Az Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli a jelen tájékoztatásban foglaltak szerint:

- név

- telefonszám

- e-mail cím

IV. Adatfeldolgozók

1. Az Adatkezelő informatikai rendszerének működtetésével kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtja, ezáltal a személyes adatokkal végzett műveletek során azokhoz hozzáfér az alábbi adatfeldolgozó:

Total Studio Kft.

1043 Budapest, Kassai utca 11. 4/24

V. Az érintettek jogai

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint megilleti az érintett adathordozhatósághoz való jog.

Az Adatkezelő a jelen tájékoztató szerinti információkat, valamint az érintett jogairól szóló tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a) 5000,-Ft/kérelem/érintett összegű díjat számíthat fel, vagy

b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

Kérjük, vegye figyelembe, amennyiben a személyes adatai törlését kezdeményezi, az Adatkezelő a kért személyes adatokat haladéktalanul törli, így előfordulhat, hogy az adatkezelés célja teljesítése érdekében nem tudja a szükséges lépéseket megtenni.

VI. Panasz

Amennyiben az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a jogszabályokat, az érintett bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, www.naih.hu) is fordulhat.

VII. A személyes adatok forrása

A személyes adatok a Young Folks Kft. által üzemeltetett www.parkapcsolati-tanacsadas.hu honlapon keresztül kerültek megadásra az Adatkezelő részére.

Alkalmazandó: 2018. május25.

Foglalj időpontot online!